Monday 1 May 2023

STD 12 SCIENCE RESULT ,VIGYAN PRAVAH RESULT , ધોરણ 12 સાયન્સ નુ result જાહેર વિજ્ઞાન પ્રવાહ નુ પરીણામ

ધોરણ 12 સાયન્સ નુ result જાહેર વિજ્ઞાન પ્રવાહ નુ પરીણામ ,

ધોરણ 12 સાયન્સ વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરીણામ આવ્યું છે અને તેનો પ્રકાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ પરીણામ તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વનું છે, કારણકે તેને તેમની ભવિષ્ય પ્રવૃત્તિઓ પર અસર પડશે.


જેવું કે પરીક્ષાનું પરિણામ હવે પ્રકાશિત થયું છે, તેવું સમય તમે તેમને પ્રશ્નો પૂછવા અને તેમને આશયો આપવા માટે વપરી શકો છો. પરીણામ પ્રકાર જાણવા માટે, તમે આધારભૂત પરિચયો મેળવી શકો છો જે પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર આધારભૂત હતું.The Class 12 Science Result is one of the most important events in the academic life of Indian students. It is the culmination of their years of hard work, dedication, and commitment to their studies. The result of the Class 12 Science exam, also known as the Vigyan Pravah result, is eagerly awaited by students, parents, and teachers alike.


The Class 12 Science exam is conducted by various state boards and the Central Board of Secondary Education (CBSE) across India. The exam typically takes place in March or April, and the results are usually declared in May or June. The exam consists of three core subjects: Physics, Chemistry, and Mathematics, with optional subjects like Biology, Computer Science, and English.


The Class 12 Science exam is crucial because it determines the eligibility of students for admission to various undergraduate courses in science and engineering. A good result in the Class 12 Science exam can open doors to some of the best colleges and universities in the country. Moreover, it can also determine the career path that students choose for themselves.


The results of the Class 12 Science exam are typically announced online, and students can check their results by visiting the official website of their respective board. Students need to enter their roll number and date of birth to access their results. The result contains the student's name, roll number, marks obtained in each subject, total marks, and the percentage obtained.

A good Class 12 Science result can be a source of immense pride and satisfaction for students, parents, and teachers alike. It is a testament to the hard work and dedication of the students and the quality of education provided by their schools. On the other hand, a poor result can be a cause for disappointment and concern.


One of the most important factors that contribute to a good result in the Class 12 Science exam is the quality of education provided by schools. Schools play a crucial role in shaping the academic and personal development of students. Therefore, it is essential to have well-equipped and competent teachers who can impart knowledge effectively.


Apart from the quality of education provided by schools, students' individual efforts and dedication also play a significant role in determining their results. Students must maintain a disciplined approach to their studies throughout the year and not just before the exam. This includes regular attendance, timely completion of assignments, and active participation in classroom discussions.


Official website.

Result website.

રિઝલ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Moreover, students must have a clear understanding of the exam pattern and syllabus. They must make a study plan and adhere to it strictly. This includes setting realistic goals, prioritizing topics, and revising regularly. Additionally, solving previous years' question papers and taking mock tests can help students gauge their preparation level and identify their strengths and weaknesses.


In conclusion, the Class 12 Science result is a crucial milestone in the academic journey of Indian students. It determines their eligibility for admission to some of the best colleges and universities in the country and can also shape their career path. Therefore, students must maintain a disciplined approach to their studies, schools must provide quality education, and parents and teachers must provide support and guidance to students to ensure their success in the exam.

Friday 28 April 2023

Gujarat High Court Recruitment 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ ની 1778 જગ્યાઓ પર ભરતી, અરજી ઓનલાઇન કરો

ગુજરાત હાઇકોર્ટ હાલ આસિસ્ટન્ટ ની 1778 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવાની માંગ કરી છે. આ ભરતી માટે અરજી ઓનલાઇન કરી શકાય છે. આ ભરતી માટે કોઈ પણ ગુજરાતી ભાષાનો નાગરિક અરજી કરી શકે છે. 

આ ભરતી માટે જરૂરી જાણકારીઓ:

પદનામ: આસિસ્ટન્ટ

જગ્યાઓ સંખ્યા: 1778

શૈક્ષણિક યોગ્યતા: બેચલર ઑફ આર્ટ્સ / સાયન્સ અથવા બંધારણી ડીગ્રી

વિવિધ જાતિઓ માટે વિવિધ પે સ્કેલ: પાંચમાં પે સ્કેલ (19900-62300)

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: બધાજ જેટલી જોગવાઈ જાણીતી માટે લાગુ કરેલી છે.


અરજી કરવા માટે કેટલી ફી લાગે છે?


ગુજરાત હાઇકોર્ટ એક મહત્વપૂર્ણ સંસ્થા છે જે દેશના ન્યાયપીઠોમાંથી એક છે. એની સ્થાપના વર્ષ ૧૯૬૦ના પછી થઈ હતી. હાઇકોર્ટ ભારતીય સંવિધાનની અનુપાલના પર કામ કરે છે અને ન્યાયપીઠ અને આદાલતોને ન્યાયપીઠની નિરંતર સહાયતા આપી રહેછે.અરજી કરવા માટે ની લિંક સાથે ની માહીતી નીચે આપેલ છે.હાઇકોર્ટ વિવિધ કાર્યો સંપાદિત કરે છે જેમાં સ્થાનિક સંસદોની નિર્ણયક શક્તિ છે. એક સમયે, હાઇકોર્ટમાં શુંક છે તે જાહેર કરવા માટે પણ તે હાઇકોર્ટની જવાબદારી છે. હાઇકોર્ટ વિવાદિત મુદ્દાઓને સમાધાન કરવા અને વિવાદની સમસ્યાઓને સુલઝાવવા પણ જવાબદાર છે

Official website

https://hc-ojas.gujarat.gov.in/


The Gujarat High Court has recently announced a recruitment notification for the post of Assistant. There are a total of 1778 vacancies available, making this a great opportunity for job seekers who are looking to work in the government sector. Interested candidates can apply online through the official website of the Gujarat High Court.


The recruitment process for the Gujarat High Court Assistant post includes a written exam and a personal interview. Candidates who qualify for the written exam will be called for an interview. The written exam will be conducted in two stages - preliminary and mains.


The preliminary exam will consist of multiple-choice questions and will be conducted for 100 marks. Candidates who qualify for the preliminary exam will be called for the mains exam, which will consist of descriptive questions and will be conducted for 100 marks.


Candidates who clear both the preliminary and mains exams will be called for the personal interview, which will be conducted for 40 marks. The final selection of candidates will be based on their performance in the written exam and personal interview.


The eligibility criteria for the Gujarat High Court Assistant post are as follows:


Candidates must have a Bachelor's degree from a recognized university.

Candidates must have knowledge of the Gujarati language.

Candidates must have basic knowledge of computer applications.

The age limit for candidates applying for the Gujarat High Court Assistant post is between 18 to 35 years. However, there are age relaxations for reserved categories as per government norms.


The online application process for the Gujarat High Court Assistant post has started, and interested candidates can apply until the last date of application submission. The last date to apply for the post of Assistant is yet to be announced by the Gujarat High Court.


ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે.

અરજી કરો


Candidates are advised to carefully read the official notification and eligibility criteria before applying for the Gujarat High Court Assistant post. They should also keep all the necessary documents ready before starting the application process.


In conclusion, the Gujarat High Court Assistant recruitment notification is a great opportunity for candidates who are looking to work in the government sector. With a total of 1778 vacancies available, interested candidates should apply online as soon as possible. It is important to note that the selection process will be based on the candidate's performance in the written exam and personal interview. So, candidates should prepare well to ensure their selection

ઉપર આપેલી માહીતી ની અમે કોઇ પુષ્ટિ કરતા નથી તમારી રીતે પૂરી તપાસ કરી લેવી. Thursday 27 April 2023

GPSSB Talati Result 2023 (Link Today), Exam Date & Pattern, ojas.gujarat.gov.in

GPSSB Talati Result 2023 (Link Today), Exam Date & Pattern, ojas.gujarat.gov.in,


GPSSB Talati Call Letter 2023:

The Gujarat Panchayat Service Selection Board (GPSSB) will release the call letter for the Talati cum Mantri examination 2023 on its official website, ojas.gujarat.gov.in. Candidates who have successfully applied for the exam can download their call letters by logging in to their account using their registration number and date of birth.

The call letter will contain important information such as the candidate's name, photograph, roll number, examination center details, and exam date and time. Candidates must carry a printout of the call letter along with a valid photo ID proof to the exam center.
Exam Date & Pattern:

The written exam will consist of multiple-choice questions (MCQs) from various subjects such as Gujarati language and grammar, English language and grammar, general knowledge, and arithmetic. The exam will be conducted for a total of 100 marks, with a duration of 1 hours

Candidates who qualify for the written exam will be called for the computer proficiency test, which will test their computer skills, including typing speed and accuracy.

Subject-wise distribution of marks:

Gujarati Language and Grammar: 35 marks
English Language and Grammar: 15 marks
General Knowledge: 35 marks
Arithmetic: 15 marks
The minimum qualifying marks for the written exam are as follows:

General category candidates: 40%
SC/ST/OBC candidates: 35%
Candidates who qualify for the written exam will be called for the computer proficiency test, which will be conducted for a total of 50 marks.

Pattern of Computer Proficiency Test:

The computer proficiency test will be conducted for a total of 50 marks. The test will consist of the following two parts:

Part 1: Typing test (20 marks) - Candidates will be required to type a passage in Gujarati language on a computer. The typing speed and accuracy of the candidate will be tested.
Part 2: Practical test (30 marks) - Candidates will be required to perform various tasks on a computer such as creating a document, formatting text, inserting images, etc.
The minimum qualifying marks for the computer proficiency test are as follows:

General category candidates: 40%
SC/ST/OBC candidates: 35%

In conclusion, the GPSSB Talati cum Mantri 2023 exam is an important opportunity for candidates to secure a government job in Gujarat. Candidates are advised to keep a regular check on the official website for updates regarding the exam date and other important information. Aspirants should prepare well for the exam by studying the syllabus and practicing previous year question papers. Wishing all the candidates the best of luck for the exam!

Introduction:


Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB) is all set to release the call letter for Talati exam 2023. The exam is scheduled to be held on 7th May 2023. This article will cover all the essential details regarding the GPSSB Talati Call Letter 2023 and the exam pattern.


GPSSB Talati Call Letter 2023:


The GPSSB Talati Call Letter 2023 will be released on the official website of the Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB) at ojas.gujarat.gov.in. Candidates who have successfully applied for the Talati exam 2023 can download the call letter by following these simple steps:


Visit the official website of GPSSB at ojas.gujarat.gov.in.


Click on the "Result" tab.


Select "GPSSB Talati Call Letter 2023."


Enter your confirmation number and date of birth.


Click on the "Submit" button.


Your GPSSB Talati Call Letter 2023 will be displayed on the screen.


Download and take a printout of the call letter for future reference.

Result જાહેર ક્લિક કરો.

It is essential to carry the GPSSB Talati Call Letter 2023 to the exam center, along with a valid photo ID proof.

રિઝલ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

લિંક 1

Exam Date & Pattern:


The GPSSB Talati exam 2023 is scheduled to be held on 7th May 2023. The exam will be conducted in two parts: Part 1 and Part 2.


Part 1 will consist of 100 multiple-choice questions, with a total duration of 1 hour. The questions will be asked from the following subjects:


Gujarati Language & Grammar - 35 marks

English Language & Grammar - 35 marks

General Knowledge - 30 marks

Part 2 will consist of 100 multiple-choice questions, with a total duration of 1 hour. The questions will be asked from the following subjects:


Mathematics - 35 marks

Reasoning - 35 marks

Computer Knowledge - 30 marks

Each question will carry one mark, and there will be no negative marking for wrong answers. The medium of the exam will be English and Gujarati.


Conclusion:


The GPSSB Talati Call Letter 2023 will be released soon on the official website of the Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB) at ojas.gujarat.gov.in. Candidates are advised to download the call letter and take a printout of the same for future reference. The exam is scheduled to be held on 7th May 2023, and it will be conducted in two parts: Part 1 and Part 2. Candidates must prepare well for the exam and try to score as high as possible to increase their chances of selection. We wish all the candidates the very best of luck for their exam.


Sunday 16 April 2023

GSRTC Live Real time Bus Tracking 2023. GTPADHIYAR.COM

GSRTC Live Real time Bus Tracking 2023 .


Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) is a state-owned public transport corporation in the state of Gujarat, India. It operates bus services within the state of Gujarat and to neighboring states. GSRTC is one of the largest public transport corporations in India with a fleet of over 50,000 buses. With the advent of technology, GSRTC has launched a live real-time bus tracking system to help passengers track their buses in real-time.


In this article, we will discuss the GSRTC live real-time bus tracking system, its features, benefits, and how it works.

GSRTC Live Real-time Bus Tracking System

The GSRTC live real-time bus tracking system is a GPS-based tracking system that allows passengers to track their buses in real-time. The system uses GPS devices installed on the buses to track their location and send the data to the central server. The data is then processed and displayed on the GSRTC website and mobile application.


The system is designed to provide accurate and up-to-date information about the bus location, arrival and departure time, and the expected time of arrival at the destination. The system also provides alerts and notifications to passengers about any delays or changes in the bus schedule.


Features of GSRTC Live Real-time Bus Tracking System

Real-time bus tracking: The system allows passengers to track their buses in real-time and provides accurate information about the bus location.


Bus schedule: The system provides information about the bus schedule, including the departure and arrival time.


Estimated time of arrival (ETA): The system provides the expected time of arrival at the destination based on the current location of the bus.


Alerts and notifications: The system provides alerts and notifications to passengers about any delays or changes in the bus schedule.


User-friendly interface: The system has a user-friendly interface that is easy to use and navigate.


Mobile application: The system has a mobile application that can be downloaded from the Google Play Store and Apple App Store.


Web-based system: The system is web-based, which means that it can be accessed from any device with an internet connection.


Benefits of GSRTC Live Real-time Bus Tracking System

Improved passenger experience: The system provides accurate and up-to-date information about the bus location, schedule, and ETA, which improves the passenger experience.


Time-saving: The system helps passengers save time by providing them with accurate information about the bus location and arrival time, which allows them to plan their journey accordingly.


Reduced waiting time: The system helps reduce waiting time by providing accurate information about the bus location and arrival time, which allows passengers to arrive at the bus stop just in time.


Improved safety: The system improves safety by allowing passengers to track the bus location in real-time, which helps them avoid any unsafe areas.


Reduced operational costs: The system helps reduce operational costs by optimizing the use of buses and reducing the number of empty trips.


Improved efficiency: The system improves efficiency by providing accurate information about the bus location, which helps in the efficient management of the bus fleet.


How GSRTC Live Real-time Bus Tracking System Works

The GSRTC live real-time bus tracking system works in the following way:


GPS devices are installed on the buses.


The GPS devices track the location of the buses and send the data to the central server.


The data is processed and displayed on the GSRTC website and mobile application.


Passengers can access the information on the website or mobile application.


The system provides alerts and notifications to passengers about any delays or changes in the bus schedule.


Conclusion

The GSRTC live real-time bus tracking system is a revolutionary technology that has improved the passenger experience and the efficiency of the bus fleet. The system

Thursday 13 April 2023

आधार कार्ड में फोटो कैसे अपडेट करे | How to Change Photo in Aadhar Cardआधार कार्ड में फोटो कैसे अपडेट करे | How to Change Photo in Aadhar Card

आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक दस्तावेज है जो भारत के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों की पहचान को सुनिश्चित करता है। इसमें आपकी पहचान जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग और आपकी फोटो शामिल होती है। इसलिए, आपकी फोटो को आधार कार्ड में अपडेट करना आवश्यक हो सकता है। यदि आपकी फोटो आधार कार्ड में गलत है या अगर आपने हाल ही में एक नई फोटो ली है, तो आप आधार कार्ड में अपनी फोटो को बदल सकते हैं। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड में फोटो कैसे बदल सकते हैं।


आधार कार्ड में फोटो बदलने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:


आधार कार्ड फोटो बदलने के लिए सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://uidai.gov.in/


वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको "My Aadhaar" मेनू में "Update your Aadhaar" विकल्प पर क्लिक करना होगा।

आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड में फोटो उस व्यक्ति की पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी फोटो आधार कार्ड में गलत है तो आप नए फोटो को आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आधार कार्ड में फोटो को कैसे अपडेट किया जा सकता है।
आधार कार्ड के लिए फोटो कैसे अपलोड करें

अपने नए फोटो को अपलोड करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:


आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं।

वहां, 'मानव संसाधन' में से 'अद्यतन आधार' का विकल्प चुनें।

फिर, "आधार नंबर" और "सुरक्षा कोड" दर्ज करें। उन दोनों कोडों को प्रदान करने के बाद "एक्सेस अद्यतन" पर क्लिक करें।

अब आपको अपनी नई फोटो को अपलोड करने के लिए विकल्प मिलेगा। उसे चुनें। आप आधार कार्ड में अपनी फोटो को ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से बदल सकते हैं।


ऑनलाइन तरीका:


आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं।

'मेन्यू' में से 'माइ आधार' विकल्प का चयन करें।

'फोटो अपडेट' विकल्प का चयन करें और 'अपडेट फोटो' बटन पर क्लिक करें।

अपना आधार नंबर दर्ज करें और सत्यापन कोड भरें।

अपनी फोटो अपलोड करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

आपका अनुरोध सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो जाएगा। एक बार जब आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो की सत्यापन पूरी हो जाती है, तो आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा।

ऑफ़लाइन तरीका:


नजदीकी आधार केंद्र में जाएं।

आधार कार्ड फॉर्म लें और उसमें अपना आधार नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।

फोटो के लिए आवेदन फॉर्म के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो जमा करें।

जमा किया गया फॉर्म और फोटो सत्यापन के लिए स्वीकार्य आधAadhaar is a unique identification number issued by the Indian government to its citizens. The Aadhaar card contains personal information such as name, address, and a photograph. If your photograph on your Aadhaar card needs to be updated due to a change in appearance or any other reason, you can do so by following these steps:


Visit the official UIDAI website: The Unique Identification Authority of India (UIDAI) is the governing body that manages the Aadhaar system. Visit the UIDAI website (uidai.gov.in) and click on the "Update Aadhaar" option.


Select the "Update Demographics Data Online" option: On the "Update Aadhaar" page, you will find several options for updating your Aadhaar information. Select the "Update Demographics Data Online" option.


Enter your Aadhaar number: Enter your Aadhaar number and the text verification code provided on the page.


Request for OTP: Request for an OTP (One Time Password) to be sent to your registered mobile number.


Enter OTP: Enter the OTP received on your registered mobile number in the space provided.


Upload documents: Next, you will need to upload scanned copies of your documents, including your updated photograph.


Submit your request: After uploading the necessary documents, submit your request for an update.


Check the status of your update: You can check the status of your update by visiting the UIDAI website and entering your Aadhaar number and update request number.


In conclusion, updating your photograph in your Aadhaar card is a simple process that can be done online through the UIDAI website. Make sure to have your updated photograph and necessary documents ready before submitting your request.


Monday 3 April 2023

Gujarat RTE Admission 2023: RTE એડમિશન મફત શિક્ષણ મેળવો ખાનગી શાળામાં

 The Right to Education (RTE) Act was introduced by the Indian government in 2010, with the aim of providing free and compulsory education to all children between the ages of 6 and 14. The Act mandates that all private schools reserve 25% of their seats for children from economically and socially disadvantaged backgrounds, and the government reimburses the schools for these admissions. The RTE admission process in Gujarat for the academic year 2023-24 is set to begin soon, and this article will provide all the necessary information about the process.


The Right to Education (RTE) Act was enacted in India in 2009 to provide free and compulsory education to all children between the ages of 6 and 14. Under the RTE Act, 25% of the seats in private unaided schools are reserved for children from economically and socially disadvantaged backgrounds.


The admission process for RTE in Gujarat is usually conducted in the month of March/April every year. The process is overseen by the state education department, and the application forms are available online. Eligible students can apply for admission to the private schools of their choice through the online portal. https://rte.orpgujarat.com/


To find more information about Gujarat RTE admission in 2023, you can visit the official website of the Gujarat Education Department or check with your local education authority. Additionally, you can search for relevant articles on education news websites or blogs covering education-related topics.

Eligibility Criteria:

To be eligible for RTE admission in Gujarat, the following criteria must be met:


1. The child should be between the ages of 6 and 14 years.

2. The child's family income should be less than Rs. 1,00,000 per annum.


3. The child's parents should be residents of Gujarat.


4. The child should not have previously enrolled in any school.


Application Process:

The application process for RTE admission in Gujarat is simple and straightforward. Parents can follow the steps below to apply:


1. Visit the official website of the Gujarat government's education department.


2. Click on the 'RTE Gujarat' link and select the district and school of choice.


3. Fill in the application form with the necessary details such as the child's name, age, address, parent's name, income, etc.


4. Upload the required documents such as income certificate, residence proof, and birth certificate.


5. Submit the application form online.


Documents Required:

The following documents are required for RTE admission in Gujarat:


1. Birth certificate of the child

2. Income certificate of the parents

3. Residence proof such as Aadhaar card or ration card


Selection Process:

The selection process for RTE admission in Gujarat is done through a computerized lottery system. The lottery is conducted by the Gujarat government's education department, and the selected candidates are notified through SMS and email. Parents can also check the status of their application on the official website.


Admission Process:

Once the child is selected through the lottery system, the parents need to visit the school for further admission process. They need to carry the following documents:


1. The original documents submitted during the application process

2. Two passport-sized photographs of the child

3. A copy of the RTE admission letter

The school will verify the documents and admit the child accordingly. It is important to note that the school cannot charge any fees for the RTE students, and they are entitled to all the facilities provided by the school.


Official website.

Click here to addmission.


Conclusion:

The RTE Act has been a boon for children from economically and socially disadvantaged backgrounds, who were previously deprived of education due to financial constraints. The RTE admission process in Gujarat has been streamlined to ensure that every eligible child gets the opportunity to receive free and compulsory education. Parents should take advantage of this opportunity and apply for RTE admission for their children.

Google Assistant | Best App for Hands-Free Help

 Google Assistant: Your Best App for Hands-Free Help


In today's world, where we have so much to do and so little time, technology has become an integral part of our daily lives. We are always looking for ways to simplify our lives, and the latest advancements in AI-powered personal assistants have made it possible for us to stay organized and productive with minimal effort. Google Assistant is one such app that has revolutionized the way we interact with our devices. With its advanced capabilities and intuitive interface, it has become the go-to app for anyone looking for hands-free help.


What is Google Assistant?


Google Assistant is an AI-powered personal assistant developed by Google. It is designed to help users with a range of tasks, from simple tasks like setting reminders and alarms to more complex tasks like booking flights and making restaurant reservations. Google Assistant is available on a variety of platforms, including Android phones, Google Home, smart speakers, and smart displays. It uses natural language processing and machine learning algorithms to understand user commands and provide relevant responses.


Key Features of Google Assistant


Voice Commands

The most significant advantage of using Google Assistant is that you can control it entirely hands-free using voice commands. You can ask it to set reminders, check the weather, play music, or even turn on the lights in your home. The voice recognition technology used by Google Assistant is incredibly accurate, making it easy to use even in noisy environments.


Personalization

Google Assistant is designed to learn from your preferences and adapt to your needs. It can be personalized to provide you with custom responses and recommendations based on your usage patterns. For example, if you frequently search for recipes, Google Assistant will start suggesting new recipes for you to try.


Integration with Google Services

Google Assistant is tightly integrated with Google's suite of services, including Google Search, Google Maps, and Google Calendar. This integration makes it easy to access information from these services using voice commands. For example, you can ask Google Assistant for directions to a particular location or to schedule a meeting on your calendar.


Third-Party Integration

In addition to Google services, Google Assistant also supports integration with third-party services. This means that you can use Google Assistant to control devices like smart thermostats, lights, and security cameras from other manufacturers. You can also use it to order food, book a ride, or even make a payment using services like Uber and Google Pay.


Multilingual Support

Google Assistant supports multiple languages, making it accessible to users all over the world. Currently, it supports more than 30 languages, including English, Spanish, French, German, and Japanese.


How to Use Google Assistant


Using Google Assistant is incredibly easy. Here are the steps to get started:


Download the Google Assistant app on your phone or tablet from the app store.


Launch the app and follow the setup instructions to connect it to your Google account.


Once connected, you can start using voice commands to ask Google Assistant to perform tasks.


You can also customize the app's settings to personalize your experience.


Benefits of Using Google Assistant


Convenience

The primary benefit of using Google Assistant is the convenience it offers. You can perform a range of tasks hands-free, which saves you time and effort. For example, you can ask Google Assistant to play your favorite song while you are cooking, without having to stop what you are doing.


Efficiency

Google Assistant can help you stay organized and productive by managing your schedule and reminding you of important tasks. This can help you focus on your work and accomplish more in less time.


Accessibility

Google Assistant is a valuable tool for individuals with disabilities or limited mobility. It enables them to control their devices and access information without needing to use their hands.

Saturday 18 March 2023

"Complete Guide: How to Link Your PAN Card to Aadhaar Card in India"

 पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:


पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही भारत में सबसे अहम और आवश्यक दस्तावेज हैं। आधार कार्ड सरल और आसान प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जबकि पैन कार्ड के लिए थोड़ा समय और शुल्क लगता है। हालांकि, दोनों के बीच एक तार बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि दोनों कार्डों को लिंक किया जाए।


पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक को वर्तमान में अहमता मिल रही है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक लिंक करना जरूरी होगा। यह निर्णय लोगों को नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करेगा और उन्हें कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है।


पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के कई लाभ हैं। इससे आपकी सरल और सुरक्षित आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। इससे आपकी आयकर विभाग आपकी आय को सही ढंग से ट्रैक कर सकता है।


PAN card aur Aadhaar card ko link karne ke liye aapko neeche diye gaye steps follow karne honge:


Sabse pehle, Income Tax Department ke official website www.incometaxindiaefiling.gov.in par jaayein.


Iske baad "Link Aadhaar" option par click karein jo ki "Quick Links" section ke antargat hoga.


Ab ek naya page khulega jisme aapko apna PAN card number, Aadhaar number, aur apna naam bharna hoga. Dhyaan rahe ki aapka naam PAN card aur Aadhaar card me same hona chahiye.


Iske baad aapko "I have only year of birth in Aadhaar card" option choose karna hoga agar aapke Aadhaar card me sirf janm varsh hai.


Ab aap Captcha code enter karein aur "Link Aadhaar" button par click karein.


Agar aapka PAN card aur Aadhaar card me diye gaye details match karte hai to aapka PAN card Aadhaar card se link ho jayega.


Dhyan rahe ki 30 June 2021 se pehle PAN card ko Aadhaar card se link karna zaruri hai. Agar aap link nahi karte hai to aapka PAN card invalid ho sakta hai


आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.uidai.gov.in/ पर जाएं।

"मेन्यू" में जाएं और "पैन लिंक करें" विकल्प पर क्लिक करें।

अब आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और नाम दर्ज करना होगा। अपने नाम में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दर्ज करें।

अब "ओटीपी" बटन पर क्लिक करें। इससे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा।

OTP को दर्ज करें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।

यदि आप इस प्रक्रिया के लिए इंग्लिश में जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस लिंक पर जाएं: https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/tax-services/pan-aadhaar-linkage.aspx


पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेज हैं। पैन कार्ड को आमतौर पर आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है जबकि आधार कार्ड को भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक करना आवश्यक होता है क्योंकि यह आपके वित्तीय मामलों को बेहतर ढंग से संरचित करता है। यह लेख पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के बारे में बताता है।


पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:


आधार कार्ड नंबर जानें - पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर को प्राप्त करना होगा। आप अपने आधार कार्ड पर छपे 12 अंकों के नंबर का उपयोग कर सकते हैं।


पैन कार्ड के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं - पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको पैन कार्ड के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।


पैन कार्ड और आधार कार्ड दो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो भारत में नागरिकों की पहचान के लिए उपयोग किए जाते हैं। पैन कार्ड का उपयोग आयकर विभाग द्वारा किया जाता है, जबकि आधार कार्ड को उसे संबोधित करने वाले अन्य संस्थाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। इन दो दस्तावेजों को एक दूसरे से लिंक करने के फायदे भी होते हैं, जो इस लेख में हम आपको बताएंगे।


पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसके लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:


पैन कार्ड नंबर

आधार कार्ड नंबर

पंजीकरण मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ हो

पंजीकरण ईमेल आईडी जो आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ हो

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:


अपने पैन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और "लॉगिन" पर क्लिक करें


पैन कार्ड और आधार कार्ड दो अलग-अलग नैंपचाल दस्तावेज होते हैं, जो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ये दो अलग-अलग नंबर होते हैं और दो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। आधार कार्ड एक आईडी प्रमाण पत्र होता है, जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है जो एक व्यक्ति की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, पैन कार्ड एक टैक्स नंबर होता है, जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है जो एक व्यक्ति के टैक्स डाक्यूमेंट में उपयोग किया जाता है।


ये दो दस्तावेज अलग-अलग उद्देश्यों के लिए होते हैं लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है जिससे लाभ हो सकता है। इसलिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अत्यंत आवश्यक होता है।


लेकिन कुछ लोगों के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड अलग-अलग होते हैं जिसका मतलब है कि वे एक दूसरे से लिंक नहीं हैं।Friday 17 March 2023

IPL MATCH LIVE, LIVE SCORE MATCH IPL

 IPL is a professional Twenty20 cricket league in India, where teams consisting of both Indian and international players compete against each other.


India and Australia are two different national cricket teams that represent their respective countries. They sometimes play against each other in international cricket matches, including One Day International (ODI) matches.


Therefore, it is unclear what specific India vs Australia ODI match in IPL is being referred to as there is no such match. However, it is important to note that IPL is a domestic league where teams from different cities in India compete against each other, and international teams such as Australia do not participate in it.

India and Australia are two of the biggest cricketing nations in the world. They are both known for their competitive spirits and fierce rivalries on the field. When these two teams face off in a One Day International (ODI) match during the Indian Premier League (IPL), it is bound to be a thrilling encounter.


ODI cricket is a limited-overs format of the game where each team gets to play 50 overs. The team that scores the most runs at the end of their innings wins the match. The IPL is a professional Twenty20 cricket league in India that brings together teams from different cities to compete against each other.


The India vs Australia ODI match in the IPL is always highly anticipated. The match is not only a battle between two cricketing giants but also a clash of cultures and styles of play. India is known for its spin-heavy bowling attack and strong batting line-up, while Australia is known for its fast bowlers and aggressive batting.


The match starts with the toss, where the captain of each team decides whether to bat or bowl first. The decision is often influenced by the conditions of the pitch and the weather. If the pitch is dry and the weather is hot, the team that wins the toss may choose to bat first and set a big target for the opposition to chase. On the other hand, if the pitch is damp and the weather is overcast, the team that wins the toss may choose to bowl first and take advantage of the swing and seam movement in the air.


Once the decision is made, the teams take the field. The team that is batting sends out two of its opening batsmen to face the first ball. The bowler runs in and delivers the ball towards the batsman, who tries to hit it with his bat. The fielding team tries to prevent the batsman from scoring runs by stopping the ball and returning it to the wicket-keeper or one of the other fielders.


As the match progresses, the batsmen try to score as many runs as possible by hitting the ball to different parts of the ground. They can score runs by hitting the ball along the ground or in the air, as long as it crosses the boundary rope without being caught by a fielder. The fielding team tries to take wickets by getting the batsmen out. A wicket can be taken in various ways, such as catching the ball hit by the batsman, hitting the wickets with the ball, or trapping the batsman in front of the wickets with a delivery that would have gone on to hit the stumps.


The match is divided into two innings, with each team getting to bat and bowl once. At the end of each innings, the team with the highest score is declared the winner. If the scores are tied, a Super Over is played to determine the winner.


The India vs Australia ODI match in the IPL is not just about the on-field action, but also about the off-field drama. The fans of both teams are known for their passionate support, and the atmosphere in the stadium is electric. The match is also watched by millions of people around the world, who tune in to see their favorite players in action.


In conclusion, the India vs Australia ODI match in the IPL is a highly anticipated cricketing event that showcases the best of both teams. It is a clash of cultures and styles of play that is sure to provide thrills and excitement for fans of the game. With both teams boasting some of the best players in the world, the match promises to be a memorable one.


Wednesday 15 March 2023

“10 Proven Ways to Earn Money Online”

 Online surveys: Participate in online surveys conducted by market research companies and get paid for your opinions.


Freelancing: Offer your services as a freelancer on platforms like Upwork, Fiverr, or Freelancer.com. You can provide services such as writing, graphic design, web development, video editing, and more.

Online tutoring: If you have expertise in a particular subject, you can offer online tutoring services through platforms like Chegg, TutorMe, or Skooli.


Affiliate marketing: Promote products or services and earn a commission on each sale that you make. You can join affiliate programs of companies like Amazon, Clickbank, or Commission Junction.


Content creation: Create content for platforms like YouTube, Twitch, or TikTok and earn money through advertising revenue, sponsorships, or donations.


Online selling: Sell products on platforms like Amazon, eBay, or Etsy. You can sell anything from handmade crafts to electronics.


Stock trading: Invest in stocks through online trading platforms like Robinhood, TD Ameritrade, or E*TRADE.


Online writing: Write for blogs or websites and get paid for your content. You can find writing opportunities on platforms like ProBlogger, Contena, or Freelance Writing Jobs.


Virtual assistance: Offer administrative or personal assistance to businesses or individuals remotely through platforms like Zirtual or Time etc.


Online courses: Create and sell online courses on platforms like Udemy

Wednesday 11 January 2023

Instant PAN Card Through Aadhaar

 Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced a new installation in Budget 2020 where individualities can get instant endless Account Number( visage) through their Aadhaar without submitting a detailed operation form. The installation was introduced to ease the visage allotment process for individualities. 

 

 You can gain the instante-PAN for free in just 10 twinkles in a soft dupeformat.However, then's the answer, If you misdoubt if thee-PAN will work for all purposes. Instante-PAN is original to the visage card you get after filling the detailed operation form. 

 

 visage card is obligatory for several purposes like paying income duty, filing income duty returns( ITR), opening a bank account or Demat account, applying for a disbenefit or credit card,etc. and you can use thise-PAN for all these purposes the same way as you do with the traditional visage card. 

 

 Instant visage Allotment Through Aadhaar 

 The new provision facilitates the allotment of instant visage to individualities who formerly retain a valid Aadhaar card. The aspirants won't be needed to submit a detailed operation form as in normal cases. The instant visage Card will be issued in PDF format with no fresh charges. 

 

 The PDF contains a QR law that includes the demographic details, similar as the aspirant’s name, date of birth, and photos. You can use the 15- number acknowledgement number to download thee-PAN from the income dutye-filing gate. The soft dupe of thee-PAN will also be transferred to your registered dispatch address. 

 

 You can apply fore-PAN on NSDL and UTITSL websites, but you may have to pay a figure for the same. On the other hand, you can get thee-PAN for free on the income dutye-filing gate. 

 

 Applying for visage through this system will automatically link your Aadhaar with visage. 

 

 Conditions of Instant visage installation 

 The following are the core essentials for getting instant visage through Aadhaar- groundede-KYC 

 

 a. The aspirant must retain a valid Aadhaar number that has noway been linked to another visage ahead. 

 

 b. The aspirant’s Aadhaar must be linked to the registered mobile number. 

 

 c. Since the instant visage through the Aadhaar installation offers a paperless process, aspirants need not submit or upload any KYC documents. 

 

 d. The aspirant mustn't retain further than one visage. aspirants who retain further than one valid visage will be penalised under Section 272B( 1) of the Income Tax Act, 1961. 

 

 Investment recommendations to induce affectation- beating returns 

 

 Simulator that adjusts duty savings as you change your investments in real- time 

 INSTANT visage CARD THROUGH AADHAAR 

 Instant PAN Card Through Aadhaar 

 

 Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced a new installation in Budget 2020 where individualities can get instant endless Account Number( visage) through their Aadhaar without submitting a detailed operation form. The installation was introduced to ease the visage allotment process for individualities. 

 

 You can gain the instante-PAN for free in just 10 twinkles in a soft dupeformat.However, then's the answer, If you misdoubt if thee-PAN will work for all purposes. Instante-PAN is original to the visage card you get after filling the detailed operation form. 

 

 visage card is obligatory for several purposes like paying income duty, filing income duty returns( ITR), opening a bank account or Demat account, applying for a disbenefit or credit card,etc. and you can use thise-PAN for all these purposes the same way as you do with the traditional visage card. 

 

 How to Apply for Instant visage Card Through Aadhaar 

 

 Instant visage Allotment Through Aadhaar 

 The new provision facilitates the allotment of instant visage to individualities who formerly retain a valid Aadhaar card. The aspirants won't be needed to submit a detailed operation form as in normal cases. The instant visage Card will be issued in PDF format with no fresh charges. 

 

 The PDF contains a QR law that includes the demographic details, similar as the aspirant’s name, date of birth, and photos. You can use the 15- number acknowledgement number to download thee-PAN from the income dutye-filing gate. The soft dupe of thee-PAN will also be transferred to your registered dispatch address. 

 

 You can apply fore-PAN on NSDL and UTITSL websites, but you may have to pay a figure for the same. On the other hand, you can get thee-PAN for free on the income dutye-filing gate. 

 

 Applying for visage through this system will automatically link your Aadhaar with visage. 

 

 Conditions of Instant visage installation 

 The following are the core essentials for getting instant visage through Aadhaar- groundede-KYC 

 

 a. The aspirant must retain a valid Aadhaar number that has noway been linked to another visage ahead. 

 

 b. The aspirant’s Aadhaar must be linked to the registered mobile number. 

 

 c. Since the instant visage through the Aadhaar installation offers a paperless process, aspirants need not submit or upload any KYC documents. 

 

 d. The aspirant mustn't retain further than one visage. aspirants who retain further than one valid visage will be penalised under Section 272B( 1) of the Income Tax Act, 1961. 

 

 How to Apply for Instant visage Card Through Aadhaar 

 Step 1 Visit the sanctionede-filing home runner of the IT department(www.incometax.gov.in). 

 

 Step 2 Click on the ‘ InstantE-PAN ’ option under the ‘ Quick Links ’ section of the homepage to deflect you to the instant visage allotment webpage. 

 

 Step 3 Click on the ‘ Get New visage ’ button to deflect you to the instant visage request webpage. 

 Step 4 Enter your Aadhaar number for visage allotment. elect the ‘ I confirm that ’ check box to confirm the undertaking and click on the ‘ Continue ’ button. 

 

 Step 5 Enter the Aadhaar OTP entered on your registered mobile number and click on the ‘ Validate Aadhaar OTP and Continue ’ button once you have agreed to validate your Aadhaar details with UIDAI. 

 

 Step 6 You'll be diverted to the OTP confirmation runner, where you'll be needed to tick the checkbox to accept the terms and conditions and click on the ‘ Continue ’ button.

Tuesday 3 January 2023

GSEB SSC-HSC Exam Time Table 2023 @www.gseb.org

 GSEB SSC-HSC Exam Time Table 2023 @www.gseb.org

GSEB SSC-HSC Exam Time Table 2023 @www.gseb.org The time table for an upcoming examination is considered to be the most important document. Students need to be aware of the release of it so they can prepare themselves accordingly. Last year the Gujarat board released the time table for classes 10 and 12 at the same time on December 05. By this, you can expect that the board is not going to break its pattern. Now to know the important dates of examination student can look at the table below:

GSEB SSC-HSC Exam Time Table 2023 @www.gseb.org


Name Of Organization : Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB)


Name Of Exam : SSC & HSC Exam 2023


Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board


The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) came into existence on 01 May 1960, the Board is responsible to conduct all the activities concerning the education in Gujarat State like the development, controlling, administrative, and organizing the state’s higher educational system. The most important activities of the Board includes conducting the exam, declaration of results, setting the syllabus, confirming the dates. GSEB conducts the Class 10th and 12th Board exam in the state of Gujarat.Download Time TableGujarat GSEB HSC Timetable 2023 GSEB SSC-HSC Exam Time Table 2023 @www.gseb.org

Gujarat Students studying in Class XIIth (Arts, Commerce, and Science) from Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education Board should check this page and board website for the Exam Routine. The 12th class date sheet will be uploaded on the official website of the GSEB. Also, the Candidates will be able to download the GSEB SSC-HSC Exam Time Table 2023 @www.gseb.org pdf from this page.


Gujarat GSEB SSC Timetable 2023 | GSEB SSC-HSC Exam Time Table 2023 @www.gseb.org

Gujarat Students studying in Class Xth from Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education Board should check this page and board website for the Exam Routine. The 10th class date sheet will be uploaded on the official website of the GSEB. Also, the Candidates will be able to download the GSEB HSC Time Table 2022 pdf from this page.Tuesday 18 October 2022

Sim card detail name and address

Sim card detail name and address


sim owner information sim owner details Sim card detail name and address. How to know sim owner name. If you are want to know some sim card numbers owners details , then this is best app for How to know sim owner name and other details just Enter your sim card numbers and get full details in 1 seconds. Mobile Number Owner name Janiye app provides information about how to know Mobile Number Owner Name for all all sim operators’ mobile numbers. If you got a call from unknown number then you can easily find the name of caller by using this app. This app guide you how to Know SIM Owner Name by simple process. How to get call details of any number application helps the Indian prepaid telecom users to find the numbers for specific operations like Recharge, Main, Message, Net Balance enquiry, Finding own number and Customer care number. As of now app supports telecom operators like Airtel, Aircel, Idea, Vodafone, Uninor, Tat Docome, BSNL and Reliance. How to get call details of any number application helps the Indian prepaid telecom users to find the numbers for specific operations like Recharge, Main, Message, Net Balance enquiry, Finding own number and Customer care number. Vodafone Airtel Idea Reliance Aircel tata docomo uninor/telenor. SIM Details: Operator name, SIM Status, SIM IMSI, Roaming Information, Mobile Data Status, Country ISO. TAG sim card detail name and address how to know sim owner name sim owner name app sim owner id sim owner information sim owner name sim owner details

GSEB HSEB STD 12th Result 2023

    12th Result 2023: Check MethodsGSEB 12th Result 2023: How to Check Gujarat Board Result 2023?


Introduction 

The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) conducts the Secondary School Certificate (HSEB) examinations for class 10 students in the state of Gujarat. With the academic year coming to an end, students eagerly await their GSEB 10th results to assess their performance. This article provides a comprehensive guide on how to check the GSEB 12th Result 2023. From official websites to mobile apps, we will explore various methods available to access the result. So, let's delve into the details and discover the different ways to check the Gujarat Board Result 2023.


GSEB Official Website 

The GSEB's official website is a reliable platform to access the 10th exam results. Follow the steps below to check your GSEB 12th Result:


Open your preferred web browser and visit the official website of GSEB (www.gseb.org).


Look for the "Results" tab on the homepage and click on it.


Select the "HSC" option from the list of available results.


Enter your seat number or roll number in the specified field.


Click on the "Submit" button.


The screenth Result 2023 will be displayed on the screen.


Take a printout or screenshot of the result for future reference.


GSEB Result App

The GSEB also provides a dedicated mobile application for accessing examination results. Here's how to use the GSEB Result App:


Visit the Google Play Store (Android) or the App Store (iOS) on your mobile device.


Search for the "GSEB Result" app and install it.


Once the installation is complete, open the app.


Enter your seat number or roll number in the provided field.


Tap on the "Submit" button.


The GSEB 10th Result 2023 will be displayed on your screen.


Save the result or take a screenshot for future reference.


SMS Service

The GSEB also offers an SMS service to check the 10th exam results. Follow these steps:


Open the messaging app on your mobile device.


Create a new message.


Type "SSC <space> SEAT NUMBER" (e.g., SSC G 123456) in the message body.


Send the message to the designated number provided by GSEB.


Wait for a few seconds to receive an SMS containing your GSEB 12th Result 2023.


Online Result Portals 

Several online result portals also provide access to GSEB 10th Result 2023. Some popular portals include Indiaresults.com, Examresults.net, and Results.gov.in. Here's how to check your result on these portals:


Open your preferred web browser and visit any of the mentioned result portals.


Look for the "Gujarat Board SSC Result 2023" or similar option.


Click on the link to proceed.


Enter your roll number or seat number as required.


Click on the "Submit" or "Get Result" button.


Your GSEB 10th Result 2023 will be displayed on the screen.


Official Notification 

રિઝલ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.Download or take a screenshot of the result for future reference.


Conclusion

Checking the GSEB 12th Result 2023 is a simple process that can be done through various methods. Students can visit the official


TrueCaller Location Tracker helps you to Search and Track Mobile Number, STD code and ISD code without internet connection, it will display location of caller with service providers name, with City, State information on every incoming and outgoing calls.


 Key FEATURES


ack any Mobile number from overall INDIA,USA,CANADA ,PAKISTAN and view Location on Map.


Block Calls from unwanted mobile phone numbers & Callers.


Find STD Code, ISD Code.


No Internet connection required for Caller ID


internet connection required for show location on Google map.


Locate phone number,operator details, area and state.Shows Caller Information during incoming and outgoing calls.
View list of your Contacts with Area and operator name.
Caller Location Tracker app is completely offline.


View list of your Call Logs with Area and operator name.
Caller ID – Helps you identify who’s calling before answering.
Simple and Best Caller Location app for your Android device.


Easily Track Caller Location with this app.
Free Caller Location app for your Android.
Mobile Location Tracker is a easy and Graphical based user interface which acts as it says.
Tracker Location of any Mobile number in India USA Canada..etc
Caller Location Tracker app is completely offline.


Note:
This application will not show the actual physical location/GPS
location of the caller. All location information is at State/City level only. Download

Monday 17 October 2022

Gujarat Vidhva Sahay Yojana: Registration Form, Document

 Gujarat Vidhva Sahay Yojana-: The Government of Gujarat has started Sahay Yojana for widow women. Under the scheme, financial assistance of Rs 1250 per month will be provided to all the widowed women of the state. To take advantage of , the interested women have to complete the application process. All the beneficiaries can download the Gujarat Sahay Yojana Registration Form by visiting the official website of Gujarat State Portal, gujaratindia.gov.in. The complete procedure to download the registration form is given in the article. Beneficiaries can download the application form by visiting the official website or through the link given in the article. For more information related to Gujarat Vidhva Sahay Yojana, read the article given below.Gujarat vidhava Sahay Yojana.

 The name of Widow Sahay Yojana has been changed by the government to Ganga Swaroop Yojana. This scheme has been started to help women financially. To get the benefit of the scheme, the age of the widow beneficiary should be between 18 to 60 years. Only then the woman will get the benefit of . If the woman remarries, then the woman will not get the benefit of Vidhva Sahay Yojana. Through the article, complete information related to Gujarat Sahay Yojana like- How can I apply for Vidhwa Sahay Yojana? What are the benefits of Ganga Swaroop Yojana (ગુજરાત ) scheme and what documents are required for information about the benefits? given in the article. To take advantage of the scheme and apply, follow the steps given below.


Article Vidhva Sahay Yojana Registration Form

 State Gujarat

 Scheme Name

 Widow women of beneficiary state

 Official website gujaratindia.gov.in

 Objective of Gujarat Sahay Yojana

 The objective of the scheme is to provide financial assistance to the widowed women so that the woman does not have to depend on anyone, she can take care of her children and her own expenses. Many schemes like Vidhva Sahay Yojana are started by the government to help women. Which inspire women to become self-reliant. Many widowed women are unable to do jobs due to lack of education. Keeping all these problems in the middle, the government started 


Documents (Eligibility) for Gujarat Widow Sahay Yojana

 To take advantage of the widow women of the state need some necessary documents. Information about all the documents related to Gujarat Sahay Yojana is being given in the article through the article, which have to be maintained in advance. Aadhar card

 husband's death certificate

 income certificate

 Address proof

 Widow Certificate

 educational qualification certificate

 age certificate

 Affidavit according to 2/3

 identity card

 bank account

 mobile number

 passport size photo

 To take advantage of the scheme, the age of the widow should be between 18 to 60 years.

 If the widow woman gets second marriage then the woman will not be considered eligible for the scheme.


Benefits of Ganga Swaroop Yojana (વિધવા )

 Information about the benefits to be received under the Widow Sahay Yojana is being given to all the beneficiary women in the article below. For more details read the list below.


 Under the scheme, the government provides funds for financial assistance to widowed women.

 The money received goes directly into the bank account of the women.

 1250 per month will be provided to widowed women.

 The number of beneficiaries under the Gujarat Widow Sahay Yojana has been increased from 1.64 lakhs to 3.70 lakhs.

 The amount received will come in the account of the beneficiary in the first week of every month.

 The benefit of the scheme will be available in 33 districts of the state.

 Both rural and urban will get the benefit of Vidhva Sahay Yojana.


Gujarat Widow Sahay Yojana Application

 To apply for Vidhwa Sahay Yojana, the beneficiary woman has to go to the Jan Seva Kendra, from there the woman can apply for the Gujarat Vidhwa Sahay Yojana, the complete process of registration is given below in the article. You can apply by following the given steps.


 For Gujarat Widow Sahay Yojana application, first of all visit your nearest Jan Seva Kendra.

 From there take the application form.

 Enter all the information asked in the registration form correctly.

 After filling your form, attach the relevant documents with the form.

 Now if you choose the option of NO for the question mentioned in the registration form, then you have a senior citizen certificate, then you will have to issue an affidavit in the concerned office.

 If you choose the option of YES in the registration form, it requires Jawav Punch Namu, then you will also have to take two people along with you to the concerned office.

 If you have caste or senior citizen certificate and you opt for YES then you can directly go to the office and submit the application form.

 After which your application process is completed.

.Gujarat Widow Sahay Yojana Related Question Answer

 For whom the Gujarat Sahay Yojana has been started?

 Sahay Yojana has been started for the widow women of the state.


 What are the benefits of the scheme?

 Under the scheme, the government provides an amount of Rs 1250 for financial assistance to widowed women, the amount received comes in the beneficiary's account in the first week of every month. The number of beneficiary women in Gujarat has been increased from 1.64 lakh to 3.70 lakh.


 What are the documents required to take advantage of ?

 To take advantage of the scheme, Aadhar card, educational qualification certificate, income certificate, husband's death certificate, residence certificate, age certificate, widow certificate, affidavit according to 2/3, bank account, mobile Documents like number, identity card etc. are required.


 What should be the age of a widow woman to take advantage of Gujarat Vidhva Sahay Yojana?

 The age of the widow woman should be between 18 to 60 years.

Wednesday 12 October 2022

The government is giving a loan of up to 50,000 rupees without any guarantee to the lorry-galla owner! Apply like this

 PM Svanidhi Scheme: Due to the corona epidemic (Covid-19), the poor section of the country has suffered a lot and millions of people have lost their jobs. A large part of them are lorry-cheeked people. Central and state governments have often resorted to lockdown to prevent the spread of Corona. In such a situation, people who earn and eat daily have to bear heavy financial losses.

 In such a situation, the central government has started the 'PM Svanidhi Yojana' to help the lorry-challenged people and to enable them to start their work a second time. For this scheme, the government provides loans ranging from Rs 10,000 to Rs 50,000 to roadside stalls and small traders.


 Loans are available without any guarantee

 Loans under PM Svanidhi Yojana do not require any kind of loan guarantee. This is a collateral free loan (Collateral Free Loan) i.e. a free business loan without guarantee. This is proving to be a great scheme for street vendors. These loans can be taken repeatedly by street vendors to grow their business. First of all you get a loan of Rs 10,000. You can repay this loan every month. This is the time you get to repay the loan

 Let it be known that in this special scheme launched by the Modi government, the street vendors get enough time to pay the loan (Loan for Street Vendors). Once you take the loan, you can repay it in 12 months i.e. 1 year. You can repay this loan in monthly installments if you wish. For that you must have aadhar card.


Read to GUJARATI....


 Application Process for PM Swanidhi Yojana

 You can apply for this scheme by going to any government bank.

 You go to the bank and fill the PM Swanidhi Yojana form.

 Attach a copy of Aadhaar along with this.

 After that the bank will approve your loan.

 You will get the loan money in installments.


Credit by...GSTV..

Friday 22 July 2022

Mr. Rakesh Rajdev's Endeavoring Furtherance for His Society in Incredible Ways

 Rakesh Rajdev currently resides in Rajkot. Rakeshbhai is the owner of Roma Kristo Hotel and Kanuda Mitra Mandal in Dwarka. Rakeshbhai is also known as a social activist along with the owner of the hotel.


Kanuda Mitra Mandal Institute


Kanuda Mitra Mandal is the main body of the organization. "NO BODY WILL BE LEFT BEING DEPRIVED AND WORN OUT"


Under the supervision of Rakeshbhai Rajdev, Kanuda Mitra Mandal has helped many needy people. During festivals, he also engages in social work. Helping the needy, donating during festivals is what Rakeshbhai has been doing for a long time. Rakeshbhai Rajdev and his organization distribute food grains and pulses to many poor people. And educational kits are distributed to the students. Giving beds to many patients in the time of Corona has a prominent place in the work of many such services.
Fake news


Rakeshbhai Rajdev being honest, kind and helpful was taken advantage of by his business rivals. He was falsely defamed without any fault on his part. His rivals conspired to affect his business. During this time he faced many problems. .But finally Rakeshbhai Rajdev bravely and steadfastly faced all the odds to clear his name and prove himself innocent. This whole conspiracy was to affect his business and him by his business rivals. Rakeshbhai Rajdev is a good person, inspiring and ambitious person.
Helped the studentsRakeshbhai Rajdev and Kanuda Mitra Mandal distribute educational kits to needy students in many schools. School bags, lunch boxes, water bottles, books, pens, pencils, drawing books, color kits are distributed to many students. The children keep distributing food and gifts in the old age home with the aim of bringing supernatural happiness. Rakeshbhai and his family always play a prominent role in the service.
Played the best role in an epidemic like CoronaRakeshbhai Rajdev is helping many people in the corona epidemic without caring about his health and staying away from home. Food packets, masks, sanitizing kits, and toys for the small children of special workers, and necessary items for more than 50,000 workers in more than 34 trains in the corona epidemic. Distribution was done. Kanuda Mitra Mandal helped all the needy people during the corona epidemic. Kanuda Mitra Mandal managed by Rakeshbhai did very important work day and night from making food packets to handing them to the needy people. Every day from early morning to 3 am to night His service was done till 11 o'clock without any hope. In the corona epidemic, the members of Kanuda Mitra Mandal were on their feet to provide service. And distributed breakfast kits and masks to many workers. Rakeshbhai Rajdev and his group Kanuda Mitra Mandal are always at the forefront of service work. .


All arrangements were also made for accommodation and food for Corona warriors doctors in Corona epidemic.

Monday 4 July 2022

How to Riser App and Online Earning by Riser App

 How to Riser App and Online Earning by Riser App

Online Earning by Riser App and Create Your Short Video

 Riser App Kya Hay is the first such platform in India which is made only and only to make our Indian youth self-reliant. Where our Indian youth have whatever skill they have, they can earn income by monetizing that skill and talent. Riser app you can see now.After reading such news, most of them keep thinking that what a bad time will come if everyone remains unemployed and inflation keeps rising. But it is not so in real life! Wherever a person is, he earns according to his talent.


 Oops! You will be surprised that many people have become beggars and have become millionaires. What a great way to trick people. So if you are also unemployed then worry and identify your talent and start earning! Today's era has gone digital! Today we read the newspaper in the morning and you get to know how many people have become unemployed and the prices of things have gone up! Almost all work is done online!


 Digitization is done! At such a time, we have also brought for you today how to earn digitally! let us know!


 Aim (Mission) of Riser App?


 The Riser App aims to provide a common platform to all the youth irrespective of their background, where to make a living for themselves, by using their skills. Presently lakhs of youth from all over India are unemployed at home, who have been gifted with a skill or talent, which they are unable to demonstrate or utilize due to various constraints. Riser App aims to support Indian youth step by step on their journey to become more independent, confident and solopreneur.


RISER APP से पैसे कैसे कमाए ? 


RISER APP we know about the goal of this application but unless people make some money it's all in vain like a dream! So now we know how people can earn money by making videos here? So let's know step by step that if you also want to earn from RISER APP then what will you have to do. 
Product Sales Riser app The RISER team promotes this video via the application and make sure that this reaches to the large number of users registered in the application

Register Riser App

Grow Your Local Business use Riser app 


The best part of the application is that it is purely location based which helps you to target customer locally and help in rapid growth of the business. If you have an existing business like beauty parlor, Yoga class or nutrition clinic you can promote the business with RISER application and ensure that more people living nearby are aware of your business. Not only this, nearby users will also be able to find your business in the application and approach you in case of specific requirement. Eg if you own a beauty parlor, if in case a nearby customer is having a marriage, they will know that nearby there is a user who provides this service and can approach you.

Search This Website